xNowa ustawa - Prawo Zamówień Publicznych.

Informujemy, że ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Rodzi się pytanie, które przepisy powinni stosować zamawiający i wykonawcy w sprawach dotyczących:

a) postępowań o udzielenie zamówienia, które wszczęto, lecz które nie zostały zakończone przed 1 stycznia 2021 r.;
b) umów w sprawie zamówień publicznych lub umów ramowych, które zawarto:

    a. przed dniem 1 stycznia 2021 r., lub
    b. po dniu 31 grudnia 2020 r., jednakże w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem
        1 stycznia 2021r.
Odpowiedzi na powyższe wątpliwości udziela ustawa z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020). W artykule 90 i 91 przepisów wprowadzających wskazano, że w powyższych przypadkach stosować należy przepisy dotychczas obowiązujące – tj. kolokwialnie rzecz ujmując, stare PZP.

Również do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie umowy ramowej, zawartej:
  1.  przed dniem 1 stycznia 2021 r., lub
  2.  po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem
    1 stycznia 2021 r.
- stosuje się przepisy dotychczasowe.

Oznacza to, że tzw. nowe PZP nie będzie automatycznie stosowane z mocy prawa do każdej czynności zamawiającego i wykonawcy, niezależnie od chwili wszczęcia postępowania.

W związku z powyższym po 1 stycznia 2021 r. w polskim systemie będą funkcjonować dwa reżimy prawne regulujące zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, co oznacza konieczność zwrócenia szczególnej uwagi zamawiających i wykonawców na obowiązujące przepisy, po to by uniknąć niepotrzebnych konsekwencji prawnych za naruszenie przepisów.

W razie pytań dotyczących ww. zagadnienia prosimy o kontakt z Radosławem Będkowskim lub Agatą Piotrowską – Piątek.