xINFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, że GFKK Grzybczyk
Kamiński Gawlik Radcy Prawni spółka partnerska (zwana dalej „Kancelarią”) przetwarza między innymi dane osobowe następujących podmiotów:
 1. klientów będących osobami fizycznymi,
 2. osób uprawnionych do reprezentacji klientów Kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz pracowników  i współpracowników takich klientów,
 3. dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;
 4. osób, których dane zostały uzyskane w związku ze świadczeniem  usług doradztwa prawnego na rzecz klientów Kancelarii;
 5. osób współpracujących z Kancelarią w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Kancelarię.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest GFKK Grzybczyk Kamiński Gawlik Radcy Prawni spółka partnerska z siedzibą w Katowicach, ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000044001, NIP: 634-24-40-610.

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Kontakt z Administratorem danych jest możliwy:
 1. pod numerem telefonu: tel. (32) 450 20 20;
 2. pod adresem e-mail: gfkk@gfkk.pl;
 3. w siedzibie Kancelarii pod adresem: ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice.

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadkach, gdy jest to niezbędne do:
 1. zawarcia i wykonania umowy, w tym w szczególności umowy świadczenia usług doradztwa prawnego bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców tych usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych wynikającego z prawa Unii lub prawa polskiego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 3. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Kancelarii oraz rejestrowanie wejść i wyjść z Kancelarii, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
 • dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
 • dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
 • dane identyfikacji podatkowej;
 • dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
 • dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej - jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
 • dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;
 • dane dotyczące stanu cywilnego - jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług.

Ponadto, Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest do niezbędne celem:
 1. wykonania umowy/umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;
 3. wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

6. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
 • współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
 • nabywcy wierzytelności kancelarii;
 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności sądy i organy państwowe;
 • biura informacji gospodarczej;
 • podmioty świadczące w szczególności następujące usługi:
- informatyczne oraz nowych technologii;
- płatnicze;
- księgowo- finansowe;
- audytorskie i kontrolne;
- windykacyjne;
- drukarskie;
- niszczenia dokumentów;
- pocztowe oraz kurierskie.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Kancelaria nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

8. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Od momentu przekazania Kancelarii danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Pana/Panią przekazane Kancelarii, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.
Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z Kancelarią.

9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.

10. PRAWO SPRZECIWU
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych
z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w powyższych celach, co do których został wyrażony sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

11. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

12. WYMÓG PODANIA DANYCH

W zakresie przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. Natomiast, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia
i wykonania umowy oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym - podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią.