xNowelizacja kodeksu pracy

W dniu 26 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa wprowadza zmiany w ustawie – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 poz. 1510), dalej jako Ustawa. 

Zmiany w Ustawie dotyczą w szczególności:

przyznania pracownikowi prawa do urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia córce, synowi, ojcu, matce, małżonkowi lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych,

możliwości zwolnienia pracownika od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna jego natychmiastowa obecność w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym, przy zachowaniu prawa do połowy wynagrodzenia,

warunków udzielania urlopu ojcowskiego. Urlop ten trwać będzie do 2 tygodni i udzielany będzie w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia lub upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienia dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia,

elastycznej organizacji pracy poprzez możliwość wykonywania przez pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia pracy w sposób zdalny, systemu czasu pracy, rozkładów czasu pracy oraz obniżenia wymiaru czasu pracy,

nowych zasad korzystania przez pracownika z urlopu rodzicielskiego, w szczególności wydłużenia urlopu rodzicielskiego i zapewnienia każdemu z rodziców 9 tygodni urlopu, niepodlegających przeniesieniu na drugiego rodzica,

relacji między obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie przysługiwania prawa do urlopu wychowawczego, a tym urlopem po zmianach,

nowych zasad ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych,

zawierania i rozwiązywania umów o pracę, a także zmian warunków zatrudnienia, w tym wprowadzenia obowiązku wskazania przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony i przeprowadzenia na piśmie konsultacji związkowej,

obowiązku pokrycia przez pracodawcę kosztu szkolenia pracownika, gdy przeprowadzenie szkolenia jest niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku i wynika z postanowień układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego, lub z regulaminu, lub przepisów prawa, lub umowy o pracę oraz w przypadku szkoleń odbywanych przez pracownika na podstawie polecenia przełożonego,

prawa pracownika, który wykonywał pracę przez co najmniej 6 miesięcy do wystąpienia raz w roku o umowę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy (nie dot. to pracownika zatrudnionego na umowie o pracę na okres próbny),

obowiązku pracodawcy udzielenia odpowiedzi na powyższy wniosek i udzielenia informacji o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku – w przypadku odpowiedzi odmownej,

konieczności uzyskania zgody pracownika, który wychowuje dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia, aby pracownik ten mógł być zatrudniany w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz delegowany poza stałe miejsce pracy,

konieczności aktualizacji treści tzw. informacji o warunkach zatrudnienia. Możliwe będzie również przekazanie tej informacji w postaci elektronicznej,

wprowadzenia nowego wykroczenia polegającego na nieinformowaniu pracownika w terminie o warunkach zatrudnienia,

konieczności aktualizacji informacji przekazywanych pracownikom delegowanym za granicę.