xZmiana przepisów prawa pracy w zakresie badania trzeźwości oraz wprowadzenia pracy zdalnej

W dniu 27 stycznia 2023 roku Prezydent podpisał Ustawę z dnia 1 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja wprowadza do kodeksu pracy regulacje związane z kontrolą trzeźwości pracowników w miejscu pracy oraz wykonywaniem przez nich pracy zdalnej. Ustawa w chwili obecnej oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Ustaw.
Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości mają wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia Ustawy, natomiast przepisy dotyczące pracy zdalnej po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia Ustawy. 

Do najważniejszych regulacji dotyczących kontroli trzeźwości przewidzianych w Kodeksie pracy należy zaliczyć m.in.:
1) możliwości kontroli przez pracodawcę trzeźwości pracowników i obecności w organizmach pracowników środków odurzających działających podobnie do alkoholu;
2) konieczność uregulowania zasad kontroli trzeźwości w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy;
3) rozszerzenie przesłanek do zastosowania kary pieniężnej na pracowniku o przypadki stawienia się do pracy po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub zażywanie środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy.

Natomiast w zakresie obejmującą pracę zdalną Kodeks pracy będzie przewidywał:
1) obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokrycia niezbędnych kosztów z tym związanych;
2) konieczność uregulowania zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową lub regulaminie pracy lub w poleceniu wydanym pracownikowi przez pracodawcę dotyczącym wykonywania pracy zdalnej albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem;
3) możliwość wystąpienia przez określone grupy pracowników z wnioskiem o wykonywanie pracy zdalnej, którego uwzględnienie co do zasady będzie obowiązkiem pracodawcy. Wraz z wejściem w życie przepisów dotyczących pracy zdalnej uchyleniu ulegną przepisy Kodeksu pracy w zakresie telepracy.