xNAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY OD STYCZNIA 2017r.

Przedstawiamy najważniejsze nowelizacje z zakresu prawa pracy spośród szeregu zmian w przepisach wprowadzonych od 1 stycznia 2017 r. :

•    Podniesienie płacy minimalnej
Płaca minimalna to najniższy poziom wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
W 2017 r. płaca minimalna została podniesiona o 150 zł i wynosi 2 000 zł.

•    Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym również osób samozatrudnionych. Obecnie minimalna stawka godzinowa wynosi 13 zł i będzie zmieniana w kolejnych latach w zależności od dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Zmiany w zakresie płacy wyznaczają dodatkowe obowiązki dla pracodawców w formie ewidencjonowania przepracowanych godzin pracowników w danym miesiącu.

•    Nowe świadectwa pracy
Świadectwo pracy wydaje się pracownikowi w związku z ustaniem stosunku pracy,
z zastrzeżeniem, że nie chodzi wyłącznie o stosunek powstały na podstawie umowy o pracę, ale także powstały z powołania, mianowania czy spółdzielczej umowy o pracę.
Od 1 stycznia 2017 r. pracodawca, który nie zamierza nawiązać kolejnego stosunku pracy z pracownikiem, jest zobowiązany do wydania mu świadectwa pracy za wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, w ciągu 7 dni od rozwiązania dotychczasowego stosunku.
Z obowiązku wydania świadectwa pracy zatrudniający powinien się wywiązać bez wezwań ze strony pracownika, tj. wniosków czy wręcz żądań wydania tego dokumentu. Co więcej, zgodnie z nowelizacją pracodawca nie może uzależniać wydania świadectwa od uprzedniego rozliczenia się z pracownikiem.
Natomiast, jeśli zatrudniający nawiązuje z pracownikiem kolejny stosunek pracy, to świadectwo wydaje w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia na wniosek pracownika. Taki wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia, jak również wszystkich okresów zatrudnienia (za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy). Kolejną nowością jest możliwość złożenia wspomnianego wniosku przez pracownika zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

•    Regulamin wynagradzania tylko dla pracodawców zatrudniających więcej niż 50 pracowników
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania dotyczyć będzie pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników (a nie 20, jak miało to miejsce do tej pory). W przypadku liczby pracowników powyżej 20, ale mniej niż 50, pracodawcy będą mogli tworzyć regulaminy fakultatywnie. Obowiązek taki powstanie dopiero, kiedy organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie.

•    Obowiązek pisemnej umowy przed rozpoczęciem pracy
Zgodnie ze zmianą kodeksu pracy, już od 1 września 2016 r. pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, jeśli nie podpisał z nim wcześniej umowy o pracę. Jeśli nie ma takiej możliwości, pracodawca ma potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju oraz jej warunków. Dodatkowo, zatrudniający musi zaznajomić nowego pracownika z regulaminem pracy obowiązującym w firmie przed dopuszczeniem go do pracy.

Warto podkreślić, że nieprawidłowości w zakresie ustawowych obowiązków pracodawcy są zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.

•    Dłuższy termin odwołania do sądu pracy
Od 1 stycznia 2017 r. ujednolicono terminy odwołania pracowników do sądu pracy – z 7 na 21 dni wydłużono termin, w którym pracownik może odwołać się do sądu pracy po otrzymaniu wypowiedzenia. Podobnie w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, termin 14-dniowy wydłużono do 21 dni.

•    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu mają po tegorocznych zmianach pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników, a nie 20 i więcej, jak miało to miejsce do tej pory. Powyższego obowiązku nie mają firmy, w których zatrudnia się mniejszą liczbę pracowników, chociaż powstanie ZFŚS może zależeć od decyzji pracodawcy.

W przypadku pytań związanych z powyższym zagadnieniem prosimy o kontakt z panią Martą Smolorz