xNOWE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2016 R.

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczono informację, iż projekt ustawy Prawo zamówień publicznych został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych oraz opublikowany na stronach Urzędu Zamówień Publicznych i Rządowego Centrum Legislacji.
Przedmiotowy projekt stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących zamówień publicznych (dyrektyw w sprawie zamówień klasycznych i sektorowych)
Z uwagi na zakres zmian koniecznych do wprowadzenia dotychczasowa ustawa Prawo zamówień publicznych z 2004 r. ma zostać zastąpiona nowym aktem prawnym.
Do 15 maja br. trwać będą uzgodnienia międzyresortowe, natomiast konsultacje publiczne zakończą się 22 maja br.
Projekt przewiduje liczne zmiany w systemie zamówień publicznych, w tym m.in. zupełnie nowy katalog definicji (np. rozróżnienie pomiędzy wykonawcą a oferentem), nowe podstawy uzasadniające udzielanie zamówień publicznych bez stosowania ustawy, zmiany w zakresie katalogu podmiotów zobowiązanych do udzielania zamówień publicznych w reżimie zamówień publicznych,  ponowne zmiany dotyczące rażąco niskiej ceny (odejście od niedawno wprowadzonej quasi definicji rażąco niskiej ceny), nowy tryb udzielenia zamówienia, jakim jest partnerstwo innowacyjne.
Co ciekawe, projekt wprowadza nieznaną dotychczas, nieobligatoryjną, podstawę wykluczenia wykonawcy, zgodnie z którą z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może wykluczyć wykonawców winnych poważnego wykroczenia zawodowego, które poddaje w wątpliwość ich uczciwość, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. Na chwilę obecną nie zostało określone, w oparciu o jakie dokumenty takowa miałaby być badana.
Zgodnie z deklaracjami p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, nowa ustawa ma wejść w życie w kwietniu 2016 r.

W przypadku szczegółowych pytań związanych z tematem niniejszego newslettera prosimy o kontakt z Panią Agatą Piotrowską-Piątek