xOGRANICZANIE ZATORÓW PŁATNICZYCH – NOWELIZACJA PRZEPISÓW

Ograniczenie zatorów płatniczych czyli opóźnień w płaceniu kontrahentom to główny cel Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
Ustawa nowelizująca zmienia brzmienie szeregu aktów prawnych, w tym m.in.:

•    Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (nowa nazwa tej ustawy: Ustawa o przeciwdziałaniu
     nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych)
•    KPC
•    Ustawy o PIT
•    Ustawy o CIT
•    Ordynacji podatkowej
•    Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Przepisy ustawy nowelizującej co do zasady wchodzą w życie 1.01.2020 r.

Podsumowanie najistotniejszych zmian:

(i)     termin zapłaty w przypadku, kiedy dłużnikiem jest podmiot publiczny - maksymalnie 30 dni (wyjątek: podmiot leczniczy
        będący dłużnikiem)

(ii)     termin zapłaty w transakcjach b2b:
  • symetrycznych: maksymalnie 60 dni z możliwością wydłużenia, o ile nie jest to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela,
         - duży przedsiębiorca + duży przedsiębiorca lub
         - MŚP + MŚP
  •  asymetrycznych: maksymalnie 60 dni bez możliwości przedłużenia
         - dłużnik duży przedsiębiorca + wierzyciel MŚP
(iii)     obowiązek dużego przedsiębiorcy złożenia oświadczenia co do swojego statusu dużego przedsiębiorcy pod groźbą
          kary

(iv)     obowiązek dużego przedsiębiorcy dołożenia należytej staranności w celu zweryfikowania czy kontrahent należy do
          sektora MŚP

(v)     zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych jako nowy typ czynu nieuczciwej
         konkurencji
  • nadmierne opóźnianie się: w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wynosi co najmniej 2 mln PLN (w roku 2020 i 2021 - 5 mln PLN)
  • prawo Prezesa UOKIK do przeprwadzenia kontroli nadmiernego opóźniania się oraz nałożenia kary na przedsiębiorcę
(vi)     wzrost odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych do 11,5 %

(vii)    wzrost kwoty rekompensaty za egzekucję należności

(viii)   wprowadzenie tzw. ulgi na złe długi w PIT i CIT

(ix)    obowiązek raportowania o stosowanych terminach zapłaty do ministra ds. gospodarki
  • dotyczy grup kapitałowych i podmiotów, których przychód przekracza 50 mln EUR
  • sprawozdania publicznie dostępne (na stronie BIP)

  • zawartość raportu m.in.:
       - wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym
       - wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w poszczególnych terminach
         (do 30 dni, 31-60, 61-120 i powyżej 120 dni)
       - wartość świadczeń nieotrzymanych oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń należnych
       - wartość świadczeń niespełnionych  oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń,
         do spełnienia których podmiot był zobowiązany

(x)    prawo wierzyciela do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w przypadku ustalenia w umowie terminu zapłaty
        przekraczającego 120 dni w transakcjach symetrycznych

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w przypadku wszelkich pytań związanych ze wskazanymi wyżej zmianami.