xPROJEKT NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SEJMIE

W dniu 12 lipca br. do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 3624) oraz rządowy projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 3625). 

Projekty ww. ustaw wraz z uzasadnieniami dostępne są na stronie sejmowej, odpowiednio pod adresami:
  • http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-122-19
  • http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-123-19
W uzasadnieniu do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych czytamy, że ma ona na celu „kompleksowe uregulowanie materii zamówień publicznych stanowiących umowy o charakterze odpłatnym zawierane pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy.”
    
W uzasadnieniu do ww. projektu wskazano również, że przewiduje on „następujące regulacje o kluczowym znaczeniu wychodzące naprzeciw oczekiwaniom podmiotów publicznych jak i wykonawców:
1.    Wprowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej państwa, która będzie narzędziem do realizacji polityki gospodarczej państwa.

2.    Zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych przez:
  1)    wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
  2)    nałożenie obowiązku na centralne organy administracji rządowej określenia strategii zarządzania dla poszczególnych
         kategorii zakupowych (drzewo kategorii zakupowych) oraz wskazanie zamówień      
         stanowiących realizację polityki państwa; obowiązek ten będzie stanowił ramy dla rocznych planów postępowań,
         obecnie funkcjonujących w ramach ustawy Pzp;
  3)    wprowadzenie obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań;
  4)    koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych
         (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE);
  5)    zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą przez podkreślenie roli przygotowania postępowania;
  6)    wprowadzenie do ustawy zasady efektywności.

3.    Uproszczenie zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców przez:
  1)    uproszczenie warunków udziału w postępowaniu;
  2)    ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.

4.    Uproszczenie proceduralne w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych przez:
  1)    odrębne tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych;
  2)    uproszczenie i uelastycznienie procedury dla zamówień poniżej progów unijnych.

5.    Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:
  1)    określenie zasad kształtowania umów;
  2)    wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych;
  3)    określenie obowiązkowych postanowień umownych;
  4)    wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.

6.    Wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy.

7.    Zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego.

8.    Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.

9.    Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO przez:
  1)    obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
  2)    wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.

10.    Usprawnienie systemu kontroli przez:
  1)    wspólne przepisy ogólne dotyczące kontroli zamówień publicznych;
  2)    przeprowadzanie kontroli na podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa;
  3)    obowiązek publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli.

11.    Wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk
         i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających.

12.    Wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu pozasądowe rozwiązywanie sporów.”

Z innych, nie wskazanych powyżej zmian, warto wskazać m. in., że skargi na orzeczenia KIO będą wnoszone i rozpatrywane wyłącznie przez Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany w projekcie „sądem zamówień publicznych”.  Na gruncie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („ustawa Pzp”) skargi wnosi się i są rozpatrywane przez sąd okręgowy właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Zmiana ma zapewne na celu zapewnienie wyspecjalizowanej obsługi sądowej w zakresie zamówień publicznych, poprzez koncentrację rozpoznawania skarg w jednym sądzie.

Ustawa jest znacznie obszerniejsza (projekt przewiduje ponad 620 artykułów, obecnie obowiązująca ustawa Pzp liczy nieco ponad 200 artykułów). Zmieniona została również w całości systematyka ustawy, która według uzasadnienia do projektu „uporządkowuje przepisy oraz zwiększa jej przejrzystość. Czytelność poprawi jasny układ ustawy i podział na przepisy materialne oraz proceduralne, a także podział działów na, mniejsze niż do tej pory, rozdziały z wydzielonymi oddziałami.”
Według projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych nowe Pzp ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Projekty obu ustaw, zostały skierowane do pierwszego czytania w Sejmie w dniu 12 lipca br.
O przebiegu procesu legislacyjnego będziemy Państwa informować w kolejnych newsletterach.