xWYSOKOŚĆ OPŁATY OD SKARGI NA ORZECZENIE KIO NIEKONSTYTUCYJNA - WYROK TRYBUNAŁU KONSYTUCYJNEGO Z DNIA 15 KWIETNIA 2014 R. (SK 12/13)

W dniu 15 kwietnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wydał długo oczekiwany zarówno przez wykonawców, jaki zamawiających wyrok, uznający niekonstytucyjność przepisu dotyczącego wysokości opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z konstytucją przepis art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych przewidywał, że jeżeli skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczy czynności  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobiera się od skargi wnoszonej do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego skarga dotyczy, jednak nie więcej niż  5 milionów złotych.

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych czytamy, że: „W ustnym uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał, że wszystkie opłaty sądowe dotyczące skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, wnoszonych w zawiązku z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych - niezależnie od tego, czy dotyczą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, czy przed otwarciem – będą obliczane według reguł określonych w art. 34 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, stosownie do którego od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej uiszcza się opłatę stałą w wysokości pięciokrotnego wpisu od odwołania wnoszonego do Krajowej Izby Odwoławczej.”

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności przepisu art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i utracie przez niego mocy obowiązującej podlega publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.  Utrata mocy obowiązującej ww. przepisu nastąpi po dniu ogłoszenia orzeczenia.
Na stronie UZP ukazała się również Informacja o nowych wysokościach opłat od skargi, które będą obowiązywać po ogłoszeniu wyroku Trybunału.

Opłata sądowa od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące każdej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie stanowiła opłatę stałą, której wartość będzie wynosiła:
  1. 37 500 zł– w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach mniejszych od progów unijnych (134 000 i 207 000 euro),
  2. 75 000 zł – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach równych lub wyższych od progów unijnych (134 000 i 207 000 oraz 414 000 euro dla zamawiających udzielających zamówień sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa),
  3.  50 000 zł – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach mniejszych od progu unijnego (5 186 000 euro),
  4. 100 000 zł – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach równych lub wyższych od ww. progu unijnego.
 
W przypadku szczegółowych pytań związanych z tematem niniejszego newslettera prosimy o kontakt z Panią Agatą Piotrowską – Piątek.