xZMIANY W PRAWIE PRACY - PODNOSZNIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 31 marca 2009 r. orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 103 Kodeksu pracy.
Przepis ten, a w konsekwencji również wydane na jego podstawie Rozporządzenie w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 1993 Nr 103, poz. 472) („Rozporządzenie”), utracił moc obowiązującą z dniem 11 kwietnia 2010 r. Senacki projekt ustawy w tym zakresie został uchwalony przez Sejm dnia 9 kwietnia 2010 r. („Projekt”) i wejdzie w życie po podpisaniu przez Prezydenta.

I. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z Projektem przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika rozumie
 się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności pozostających w związku z wykonywaną pracą, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Jest to istotne rozszerzenie, ponieważ dotychczas uprawnienia dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe (w szczególności urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z części dnia pracy) przysługiwały wyłącznie pracownikom, którzy podejmowali naukę na podstawie skierowania zakładu pracy.
Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe będzie przysługiwało zwolnienie z całości lub części dnia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na zajęcia oraz na czas ich trwania. Dodatkowo, pracownikowi przysługiwać będzie urlop szkoleniowy (udzielany w dni będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy) w wymiarze:
• 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
• 10 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Ponadto, pracodawca będzie mógł przyznać pracownikowi dodatkowe świadczenia, w tym
w szczególności pokryć opłaty za kształcenie oraz koszty przejazdu i podręczników.

II.  Umowa szkoleniowa.

Szczegółowe regulacje dotyczące praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje zawodowe powinna określać umowa. Co istotne, zawarta umowa nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika, niż wynikające z projektowanej nowelizacji.
Zgodnie z Projektem pracownik jest zobowiązany do proporcjonalnego zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika w przypadku niepodjęcia lub przerwania bez uzasadnionej przyczyny podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo wypowiedzenia stosunku pracy przez pracownika lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika przez pracodawcę. Obowiązek ten pozostaje wiążący zarówno w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak i po jego ukończeniu, w terminie nie dłuższym niż 3 lata. Takie uregulowanie gwarantuje pracodawcy,
 że pracownik, któremu pokryto koszty szkoleń czy innej formy dokształcania przez maksymalny okres 3 lat będzie świadczył pracę dla pracodawcy „odpracowując” tym samym poniesione koszty.

Projekt wprowadza jednocześnie szereg wyjątków od powyższej zasady, m.in. w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę, utraty zdolności wykonywania dotychczasowej pracy lub przeprowadzeniem się pracownika w związku ze zmianą miejsca pracy małżonka.    
 
III.  Zwolnienie z podatku.

Projekt wprowadza również zmiany do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  zwalniając z podatku wartość świadczeń przyznanych pracownikowi na naukę i kształcenie zawodowe.

IV.  Przepisy przejściowe.

Ustawodawca wprowadza zasadę, zgodnie z którą do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia w życie Projektu, stosuje się przepisy dotychczasowe. W konsekwencji, wszelkie umowy zawarte przez pracowników i pracodawców dotyczące zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników pozostają wiążące i nie będą musiały zostać zmienione.
W przypadku pytań związanych z powyższym tematem prosimy o kontakt.