xZamówienia publiczne

Znacząca część zamówień w sektorze publicznym jest realizowana w reżimie zamówień publicznych. Doradzamy zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Pomagamy przy tworzeniu dokumentacji przetargowych, jak również przy ich analizie i przygotowaniu ofert.

Zapewniamy bieżące doradztwo prawne w toku prowadzonych postępowań i realizacji umów zawartych w trybie zamówień publicznych.

Doradzamy i reprezentujemy klientów w postępowaniach odwoławczych i spornych, w tym także przed Krajową Izbą Odwoławczą i właściwymi sądami. Posiadamy doświadczenia w stosowaniu procedur przetargowych międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Banku Światowego oraz EBOiR.

REPREZENTATYWNE PROJEKTY

  • przygotowanie dokumentacji przetargowej, w tym całości dokumentacji kontraktowej obejmującej umowy wykonawcze i wieloletnią umowę serwisową przy inwestycji obejmującej budowę dwóch bloków gazowo – parowych klasy 700 MWe;
  • doradztwo prawne pzrzy inwestycji obejmującej budowę bloku prawo gazowego o mocy 450 MWe w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych na wybór wykonawców poszczególnych robót lub dostawców urządzeń niezbędnych do dokończenia budowy i oddania boku do eksploatacji (m.in. przygotowanie dokumentacji przetargowej, projektów umów, udział w negocjacjach z wykonawcami);
  • doradztwo prawne w procesie przygotowania kontraktu na rzecz spółki z branży oponiarskiej w związku z nową inwestycją polegającą na zamianie dotychczasowego źródła produkcji energii elektrycznej i ciepła w postaci kotła węglowego na kocioł parowy opalany gazem ziemnym;
  • doradztwo prawne związane z wyborem Inżyniera Kontraktu dla potrzeb realizacji projektu budowa nowych mocy w technologiach węglowych - budowa bloku energetycznego o mocy 800-910 Mw dla spółki energetycznej notowanej na GPW w Warszawie;
  • doradztwo prawne w szeregu jednostkach służby zdrowia związane z realizacją postępowań przetargowych w reżimie ustawy PZP;
  • doradztwo prawne dla jednej z głównych grup energetycznych w Polsce związane z wyborem i zawarciem umowy z doradcą technicznym oraz inżynierem kontraktu i dla potrzeb realizacji nowego bloku parowo - gazowego, doradztwo i pomoc związana z przygotowaniem kompletu umów projektowych (m.in. w zakresie dostaw i sprzedaży energii elektrycznej, gazu i energii cieplnej; nabywania uprawnień do emisji Co2, nabywania świadectw pochodzenia, zaopatrzenia w media);
  • doradztwo prawne dla przedsiębiorstwa górniczego związane z wyborem oferty, zawarciem i realizacją umowy z generalnym projektantem i generalnym wykonawcą robót w ramach budowy nowego szybu górniczego;
  • kompleksowa obsługa zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze w reżimie prawa zamówień publicznych oraz regulacji przetargowych Banku Światowego.


Usługi i specjalizacja

Ładowanie ...

Rozwój i finansowanie infrastruktury

Rozwój i finansowanie infrastruktury

Nieruchomości i prawo budowlane

Nieruchomości i prawo budowlane

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Zapraszamy do newslettera

Zapraszamy do newslettera