xGFKK nawiązała współpracę z Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Katowicach.

 Umowa obejmuje wsparcie przy wyborze w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych  doradców technicznych oraz wykonawców dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Modernizacja istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Katowicach przy ulicy Hutniczej 8.”

1 stycznia 2022r.  weszła w życie Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2151). Celem zmian które wprowadza nowelizacja Ustawy o odpadach mają jest dokonanie całkowitej transpozycji przepisów unijnych dyrektyw pakietu odpadowego i ma przyczyniać się do budowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Przepisy Unii Europejskiej zobowiązują państwa członkowskie do osiągnięcia do 2035 roku 65% poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Nowe przepisy przewidują m.in że od 2035 r. na składowiskach będzie można składować nie więcej niż 10 proc. odpadów komunalnych. Na lata 2025-2029 ten współczynnik został określony na maksymalnie 30 proc., a w latach 2030-2034 – na 20 proc. Ustawa dodaje również nowe regulacje dotyczące m.in. odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz postępowania z nimi i innymi odpadami selektywnie zebranymi, jak również przepisy dotyczące produktów ubocznych, utraty statusu odpadów oraz metod zapobiegania powstawaniu odpadów.

Partnerem koordynującym prace na rzecz ZUO Sp. z o.o. jest r.pr. Małgorzata Gawlik.